Chci doménu: www. .


Mám otázky: Info linka   777 044 420


Smluvní podmínky

Každý zákazník se musí řídit Všeobecnými smluvními podmínkami. Ty jsou zde i ke staževní ve PDF.


Stáhnout podminky ve formátu PDFico pdf


1. Úvodní ustanovení

1.1 rovozovatelem serveru Gigaweb.cz je společnost CzechNET CZ s. r. o. (dále jen "Poskytovatel"), 542 35 Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 315, IČ 25997866, DIČ CZ25997866, zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19095. Činností poskytovatele je provozovaní virtuálního serveru na síti Internet (webhosting), provozování dedikovaného serveru, virtuálního serveru, serverhousingu, přesměrování domény, parking domény a poskytování elektronických poštovních schránek (mailboxů), případně dalších služeb prezentovaných na www.gigaweb.cz.


1.2 Zákazníkem (dále jen "Zákazník") serveru Gigaweb.cz se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba nebo organizace, která uzavře smlouvu s Poskytovatelem. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávkového formuláře na www.gigaweb.cz, uzavřením písemné smlouvy o poskytování služeb nebo odešle objednávku jakoukoliv písemnou formou (tj. i e-mailem) Poskytovateli.


1.3 Objednávkou, resp. uzavřením smlouvy dává zákazník jednoznačný souhlas s těmito obchodními podmínkami a dává tím najevo, že si je přečetl a rozumí jim, stejně tak jako souhlasí s obsahem smlouvy, specifikací poskytované služby a cenou.


1.4 Zákazníkovi nevznikají během trvání smluvního vztahu žádná prává k pronajatému softwaru či hardwaru nebo službě, ty jsou ve výlučném vlastnictví Poskytovatele.


2. Výklad pojmů

2.1 Provozem webhostingu se rozumí umístění internetové prezentace, příp. databáze a přenos dat po síti Internetu protokolem HTTP a provoz smluveného počtu emailových schránek a dalších služeb s tím spojených na serveru Poskytovatele, podle specifikace jednotlivých tarifů na internetové prezentaci Poskytovatele.


2.2 Provozem dedikovaného serveru se rozumí umístění reálného (fyzického) serveru do sítě internet na páteřní linku v serverhousingovém centru. Veškerý výpočetní výkon je vyhrazen pro aplikace jednoho Zákazníka. Majitelem serveru je Poskytovatel.


2.3 Provozem serverhousingu se rozumí připojení reálného (fyzického) serveru do sítě internet na páteřní linku v serverhousingovém centru. Veškerý výpočetní výkon serveru je vyhrazen pro aplikace jednoho Zákazníka. Majitelem serveru je Zákazník.


2.4 Provozem virtuálního serveru se rozumí vyhrazení části výpočetního výkonu prostřednictvím virtualizačního softwaru provozovaným na stroji fyzickém, přičemž výkon fyzického serveru je rozdělen mezi více virtuálních strojů. Majitelem fyzického serveru je Poskytovatel.


2.5 Provozem přesměrování domény se rozumí přesměrování domény II. řádu (www.neco.cz) na jinou doménu II. či nižšího řádu.


2.6 Provozem parkingu domény se rozumí vedení primárního a sekundárního záznamu na nameserverech poskytovatele.


2.7 Provozem elektronických poštovních schránek se rozumí zřízení a udržování mailboxů.


3. Práva a povinnosti zákazníka

3.1 Zákazník má objednáním (pro bezplatné služby) a zaplacením (pro placené služby) právo využívat služby specifikované v objednávce a na zaplacené období. Zákazník má právo, dohodnou-li se obě smluvní strany, využívat i placené služby na mezitímní nebo zkušební období.


3.2 Zákazník nesmí rozesílat prostřednictvím služeb provozovaných v rámci provozu serveru žádnou hromadnou nevyžádanou poštu - tzv. "spam". Pokud tak učiní, může to být důvodem k zablokování či zrušení účtu Zákazníka a nahrazení vzniklých škod.


3.3 Každému novému Zákazníkovi může Poskytovatel poskytnout zkušební dobu pro vyzkoušení vybraných služeb poskytovatele, to se týká zejména služeb Webhosting. Toto se netýká služeb Virtuální server, Dedikovaný server nebo Serverhousing, Poskytovatel však může rozhodnout o opaku. Zkušební doba je stanovena na 1 měsíc (v případě nově registrované domény) nebo 2 měsíce (v případě, kdy Zákazník přichází k poskytovateli od konkurence) a v této zkušební době je poskytování služeb bezplatné. U tarifu gigaWEB je zkušební lhůta 14, resp. 30 dní. Pokud se Zákazník ve zkušební době rozhodne již dále nevyužívat služeb poskytovatele, poskytovatel není oprávněn za tuto skutečnost vybírat jakékoliv poplatky.


3.4 Zákazník je povinen Poskytovateli poskytnout úplné, správné a platné kontaktní a fakturační údaje a informovat Poskytovatele o změnách. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných, neúplných nebo nesprávných údajů.


3.5 Zákazník musí chránit veškeré přístupové informace ke službám a v případě prozrazení odpovídá za škody vzniklé únikem těchto informací a zneužití služeb nebo poškození prostředků Poskytovatele.


3.6 Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení nebo zneužití služeb nebo technických či softwarových prostředků poskytovatele. Případné vzniklé škody je povinen uhradit.


3.7 Zákazníkovi je zakázáno provozovat služby takovým způsobem, který by významným způsobem znevýhodňovalo ostatní zákazníky (např. přetěžování technických prostředků Poskytovatele, výpadky služeb, zahlcení poštovního severu zprávami apod.).


3.8 Zákazník není oprávněn využívat služby ke zřízení vlastní činnosti, která by byla svou povahou konkurenční k činnosti Poskytovatele, zejména k poskytování webhostingových služeb. Zřízení takovéto činnosti je považováno za hrubé porušení povinností Zákazníka.


3.9 Zákazník nesmí využívat služby nebo technické či softwarové prostředky Poskytovatele takovým způsobem, který by porušoval český nebo mezinárodní právní řád nebo který by byl proti dobrým mravům. Zákazník nesmí provozovat služby nebo stránky s erotickým obsahem, pokud není písemně dohodnuto jinak. Porušením této podmínky náleží Poskytovateli okamžitě pozastavit nebo ukončit poskytování služby.


3.10 V případě zjištění závady v provozu služby Zákazníkem uplatní Zákazník reklamaci služby neprodleně po jejím zjištění e-mailovým nebo telefonickým kontaktem Poskytovateli.


3.11 Veškeré CGI skripty musejí být předem vyzkoušeny a schváleny poskytovatelem.


3.12 Zákazník je povinen řádně a včas hradit faktury.


3.13 Zákazník odpovídá za veškerou škodu a náhradu za ušlý zisk způsobený Poskytovateli porušením těchto obchodních podmínek. Zákazník taktéž odpovídá za veškeré škody a ušlý zisk způsobený třetí stranou, pokud ji poskytl přihlašovací informace nebo mu byly zcizeny a zneužity.4. Práva a povinnosti poskytovatele

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat veškeré služby se řádnou péčí a podle svého nejlepšího svědomí.


4.2 Poskytovatel je povinen chránit data a osobní informace Zákazníků před zneužitím nebo napadnutím.


4.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na dočasné (krátkodobé) přerušení poskytování služeb z důvodu udržování či správy systémů (hardware a software). Poskytovatel je povinen všechny Zákazníky o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat.


4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo na trvalé odpojení (smazání) těch zákazníků, jejichž obsah webhostingu nebo ostatních služeb je s rozporem s těmito podmínkami. Na tuto skutečnost bude Zákazník upozorněn.


4.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo pozastavit služby, bude-li tím odvráceno větších škod nebo bude-li ohrožena bezpečnost softwarových nebo technických prostředků Poskytovatele nebo bezpečnost poskytovaných služeb ostatních zákazníků nebo budou-li tím ohroženy třetí strany.


4.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit přihlašovací údaje k poskytovaným službám v případě, že je zřejmé, že došlo k zneužití těchto informací, nebo je existuje důvodné podezření, že informace byly prozrazeny třetí straně. V tom případě je Poskytovatel povinen tyto nové přihlašovací údaje sdělit Zákazníkovi.


4.7 Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za vzniklou škodu způsobenou nefunkčními servery, jejich poškozením či ztrátou dat. Výše ručení Poskytovatele se omezuje maximálně do výše roční předplacené částky daného tarifu (služby) Zákazníka.


4.8 Poskytovatel taktéž žádným způsobem neručí za ztrátu dat nebo jiné škody vzniklé pozastavení, zablokováním nebo zrušením poskytovaných služeb z důvodu neuhrazení faktury, porušením obchodních nebo smluvních podmínek, zejména neposkytnutí aktuálních kontaktních nebo fakturačních údajů.


4.9 Pokud Zákazník neporuší tyto podmínky, pak poskytovatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do obsahu dat Zákazníka nebo prohlížet elektronickou poštu. To neplatí, je-li to přímo nařízeno zmocněnými orgány (policie ČR apod.), pokud je to nutné k zajištění funkčnosti poskytované služby, v případě žádosti Zákazníka (např. žádost o pomoc, asistenci, radu, atp.) nebo v případě znemožňování fungování serveru (např. nadměrné zatěžování serveru - v těchto případech se poskytovatel zavazuje neprodleně o této skutečnosti informovat Zákazníka).


4.10 Poskytovatel neposkytuje citlivé údaje o službách Zákazníka telefonicky nebo způsobem, při kterém nemůže dostatečně ověřit autentičnost Zákazníka. Poskytovatel poskytuje tyto informace pouze Zákazníkovi, především prostřednictvím e-mailu. Na žádost Zákazníka může tyto informace poskytnout třetí straně (typicky webmaster apod.).5. Ceny a platby

5.1 Veškeré ceny služeb a poplatků se řídí aktuálním ceníkem na www.gigaweb.cz, pokud nebylo smluvními stranami domluveno jinak. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto ceny měnit.


5.2 Platby jsou uskutečňovány (pokud nebylo domluveno jinak) vždy zálohově dopředu na zvolené období (dle objednávky nebo smlouvy). U poskytovaných služeb je vždy stanoveno minimální fakturační období (např. kvartální nebo pololetní), která jsou stanovena v přehledu služeb.


5.3 Pokud Poskytovatel souhlasí s tím, že služba bude fakturována na kratší než zvolené období, je oprávněn účtovat procentuální přirážku.


5.4 Fakturační období je vždy zaokrouhlováno na celý měsíc nahoru, využitím byť jediného dne v měsíci je považováno za celý měsíc. Zákazník má ale právo tento celý měsíc využít.


5.5 Služby jsou zřizovány pouze po uhrazení předplatného na období uvedené v objednávce nebo smlouvě, minimálně však minimální fakturační období.


5.6 Zákazník se zavazuje provádět platby řádně a včas nejpozději k datu splatnosti faktury. Platbou faktury se rozumí připsání platby z běžného účtu zákazníka či připsání hotovosti ve prospěch účtu poskytovatele.


5.7 V případě, že Zákazník nezaplatí fakturu za poskytované služby do doby splatnosti, je Poskytovatel oprávněn zablokovat nebo úplně odstranit prezentaci Zákazníka (v případě webhostingových služeb) a v případě dedikovaného či virtuálního serveru nebo serverhousingu je Poskytovatel oprávněn pozastavit nebo zrušit poskytované služby. Za odblokování či znovuzprovoznění služby je účtován poplatek dle aktuálního ceníku poskytovatele, přičemž služby budou zprovozněny až po úhradě tohoto poplatku.


5.8 V případě prodlení Zákazníka s úhradou některé z plateb má Poskytovatel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.


5.9 Zákazník souhlasí s tím, že veškeré výzvy k platbě, zálohové faktury a daňové doklady mu budou posílány e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu. Faktury v listinné podobě budou zaslány za poplatek dohodnutý se Zákazníkem.


5.10 Pokud Zákazník žádá o obnovu dat, která nebyla smazána z titulu poruchy na straně Poskytovatele, je tato obnova zpoplatněna dle dohody se Zákazníkem.


5.11 Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.


6. Výluka v poskytování služeb

6.1 Poskytovatel neumožňuje poskytování těchto služeb, které nadměrným způsobem zatěžují servery: - warez server (nelegální SW) - download servery (servery s nadměrným přenosem dat) Pokud bylo domluveno jinak, smluvní vztah se bude řídit touto dohodou (ústní nebo písemnou).


6.2 Webhosting s erotickým obsahem bude předmětem individuální dohody, nebudou poskytovány základními tarify uveřejněnými na www.gigaweb.cz.


7. Virtuální a dedikované servery

7.1 Součástí provozu služeb virtuální a dedikovaného serveru je pronájem příslušené konfigurace virtuálního nebo dedikovaného serveru a konektivity do sítě Internet. Součástí není instalace a konfigurace dalšího softwaru, nebo jakákoliv správa.


7.2 Software si na virtuální nebo dedikovaný server instaluje, konfiguruje a provozuje Zákazník, který je za to plně zodpovědný. Poskytovatel tuto službu může nabídnout za úplatu dle dohody se Zákazníkem.


7.3 Poskytovatel je zodpovědný za chod fyzického serveru, případně za virtualizační nástroj, který zajišťuje chod virtuálních serverů.


7.4 Poskytovatel je povinen zřídit službu dedikovaného nebo fyzického serveru podle specifikace ve smlouvě nebo objednávce.


7.5 Poskytovatel neposkytuje monitoring fyzického nebo virtuálního serveru, to si zajišťuje Zákazník sám.


7.6 Ke každému fyzickému i virtuálnímu stroji je poskytována jedna pevná veřejná IP v4 adresa. Další IP adresy budou poskytnuty za úplatu podle ceníku Poskytovatele.


7.7 Zákazníkovi je zakázáno využívat jiné IP adresy, které mu nebyly poskytnuty Poskytovatelem, nebo se jinak pokoušet narušovat nebo přetěžovat síťovou komunikaci či samotnou síť Poskytovatele. V případě neoprávněného použití IP adresy je Provozovatel oprávněn server ihned odpojit od sítě.


7.8 Do diskového prostoru virtuálního serveru se započítává také prostor, který zabírá operační systém, další software a data nahrána na serveru.


7.9 Zákazník je povinen mít svůj virtuální či dedikovaný server nastavený tak, aby při plánovaném či neplánovaném restartu došlo ke korektnímu spuštění všech potřebných aplikací a služeb na serveru. Poskytovatel neodpovídá za případné problémy či škody způsobené chybným spuštěním aplikací či služeb nebo chybnou konfigurací na serveru Zákazníka.8. Trvání vztahu a jeho zánik

8.1 Smluvní vztah vzniká dnem uzavření smlouvy v písemné nebo elektronické podobě podle bodu 1b těchto podmínek.


8.2 Není-li smlouvou stanoveno jinak, smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou, minimálně však na dobu uvedenou v objednávce.


8.3 Smlouvu je možné ukončit po uplynutí stanovené minimální doby písemnou výpovědí zaslanou druhé straně v listinné podobě nebo formou elektronické zprávy zaslané na kontaktní e-mail. Výpovědní lhůta ke službě webhosting není stanovena, k ostatním službám (zejména ke službě virtuální server, dedikovaný server nebo serverhousing) je stanovena v písemné smlouvě, pokud není uzavřena, pak platí výpovědní lhůta v délce jednoho kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta, pokud je stanovena, začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Dnem doručení nemůže být den státního či ostatního svátku, sobota a neděle.


8.4 Písemně uzavřenou smlouvou, není-li v této písemné smlouvě uvedeno jinak, lze ukončit pouze opět písemně v listinné podobě výpovědí zaslanou na poštovní adresu Poskytovatele. Ustanovení o výpovědní lhůtě je shodné jako v bodě uvedeném výše.


8.5 Smluvní vztah je možné ukončit i dohodou.


8.6 Neuhrazením zálohové faktury nebo nevyužíváním služeb (např. i převodem domény k jinému poskytovateli) nekončí poskytování služeb a povinnost je hradit. Zákazník je povinen pro ukončení služeb poslat písemnou výpověď (v případě služeb poskytovaných na základě objednávky postačí výpověď zaslaná e-mailem). Dnem výpovědi se rozumí den doručení výpovědi Poskytovateli.9. Ostatní

9.1 Zákazník souhlasí s tím, aby Poskytovatel zasílal Zákazníkovi informace o službách Poskytovatele. Zároveň Zákazník souhlasí s tím, že (s výjimkou osobních dat, které podléhají zvláštním zákonům o ochraně osobních údajů) informace poskytnuté Provozovateli mohou být využity k marketingovým účelům Poskytovatele, např. uvedení v referencích. Poskytovatel se zavazuje nepředávat jakékoliv informace o Zákazníkovi třetí straně a tyto informace chránit. Žádné informace také nesmějí být v žádném případě zneužity poskytovatelem či třetí stranou.


9.2 V případě překročení limitu obsazeného prostoru u e-mailových služeb není Zákazníkovi umožněn příjem dalších e-mailových zpráv (zprávy jsou e-mailovým serverem odmítány).10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.


10.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. Tyto podmínky platí po celou dobu smluvního vztahu, pokud nebyly nahrazeny novějším vydáním.


10.3 Tyto obchodní podmínky nahrazují veškeré předešlé obchodní podmínky Poskytovatele.


10.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit specifikaci služeb uvedených na internetové prezentaci Poskytovatele.
Platné od 1. června 2013


Stáhnout podminky ve formátu PDF ico pdf
Obchodní podmínky platné do 31. května 2013 jsou ke stažení zde